• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn số 3236/TCT-DNL ban hành ngày 14/8/2019 Về việc khai nộp thuế TNCN khi xử lý tài sản bảo đảm
 
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1771/VCB-CSTCKT ngày 4/7/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh khi bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 22/3/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 106/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo các khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tín dụng.
 

Trong đó có nội dung: “... Đối với vấn đề thuế thu nhập cá nhân: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quán triệt các tổ chức tín dụng thỏa thuận đối với các bên liên quan về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.” Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ký Công văn số 5477/BTC-TCT ngày 14/5/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước về việc thu thuế theo Nghị quyết số 42/2017/QH14. Ngày 21/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 4732/NHNN-PC về tăng cường hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung: “…Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu phương án xử lý, chủ động thỏa thuận có 1 các bên về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm để xử lý vướng mắc này theo quy định định về pháp luật về thuế và quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14” Nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4732/NHNN-PC nêu trên là thống nhất với quy định pháp luật thuế và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện./ 


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7