BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3579/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
(số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1906-17/CV-VP-PL ngày 17/06/2019 của Công ty Cổ phn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại sửa đổi, bổ sung mt số điều Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 như sau:

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đi, bổ sung như sau:

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo....””

2. Tại ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo....”

3. Tại ngày 12/08/2016 sửa đổi, bổ sung ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có s thuế GTGT chưa được khu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đi với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn s thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khu trừ hết để tiếp tục khu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.”

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát nghiên cứu các quy định nêu trên và hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019, Chi cục Thuế quận 1 tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- C
ác Vụ: PC, KK-TCT;
- Cục T
huế tp. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu VT
CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7