BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3914/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3616/CT-TTKT1 ngày 20/5/2019 ca Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

2. Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT.

3. Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

4. Tại tiết b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: “9. Sửa đi, b sung Điều 14 như sau:

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:

14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định mua vào th hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điu 18 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4704/TCT-CS gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành ph (bản photocopy kèm theo).

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc rà soát tình hình thực tế trường hợp hoàn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc, căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT,
 CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7