• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn 3789/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3789/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN và LPTB.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 61930/CT-QLĐ ngày 05/08/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) nhà, đất đối với trường hợp khi mua tài sản đấu giá do cơ quan Thi hành án thực hiện bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 30/01/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 420/TCT-TNCN gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội (có bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu nội dung công văn Tổng cục Thuế đã hướng dẫn để thực hiện thống nhất, đồng thời rà soát, phối hợp với cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố Hà Nội để có biện pháp quản lý, xác định giá đất trong trường hợp bán đấu giá tài sản thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định để thu hồi nợ của các Tổ chức tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và xác định nghĩa vụ thuế TNCN, LPTB từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7