• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn 3812/TCT-KK năm 2019 về cấp mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3812/TCT-KK
V/v cấp MST, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm KD của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4555/CT-KKKTT ngày 5/9/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh;

Tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (ký hiệu Phụ lục II-11);

Tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp, hoặc nơi chi nhánh của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chi nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh) từ ngày Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh và đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Website TCT;
-
 Lưu: VT, KK(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7