Sửa quy định chống chuyển giá, hồi lại 5.000 tỷ có thể trừ dần vào tiền thuế

Ngày đăng: 2020-04-22

Theo nghị định có hiệu lực từ tháng 5/2017, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần của hoạt...

Kế toán môi trường

Ngày đăng: 2019-09-10

Từ vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, vấn đề đặt ra đối với kế toán môi trường trong doanh nghiệp sẽ dần trở thành một vấn đề đáng được lưu ý.

Kiểm toán nghi ngờ khoản đầu tư nhiệt điện của Tân Tạo

Ngày đăng: 2019-09-08

Kiểm toán nghi ngờ khoản đầu tư nhiệt điện của Tân Tạo

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

Ngày đăng: 2019-08-23

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo đó, các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: - Công ty niêm yết. - Doanh nghiệp mà nhà nước sở...

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Ngày đăng: 2019-08-23

Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải...
1
Để được tư vấn 24/7