Dịch vụ cho thuê Kế toán trưởngDịch vụ quyết toán thuế


Fadacom cung cấp 2 dịch vụ quyết toán thuế bao gồm dịch vụ quyết toán thuế cuối năm và dịch vụ quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế


Quy trình thực hiện dịch vụ quyết toán của chúng tôi như sau:

  1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
  2. Kiểm tra, điều chỉnh, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
  3. Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
  4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo quyết toán thuế: Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký chung.
  5. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế..
  6. Đại diện cho Doanh nghiệp để làm việc với Cơ Quan Thuế, giải trình hợp lý tất cả các vấn đề mà Cơ Quan Thuế yêu cầu.

 


1
Để được tư vấn 24/7