• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn 68925/CT-TTHT năm 2019 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Coupon do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68925/CT-TTHT
V/v thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản thưởng Coupon

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP cung ứng và XNK lao động hàng không - Alsimexco
(Địa chỉ: Số 01 ngõ 200/10 đường Nguyễn Sơn, P. B Đề, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội, Việt Nam - MST: 0100108399)

Trả lời công văn số 900/LĐHK-TCKT ngày 17/6/2019 của Công ty CP cung ứng và XNK lao động hàng không - Alsimexco (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại Điều 1 quy định về Người nộp thuế:

"Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định s 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định s 65/2013/NĐ-CP .

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập".

+ Tại Điểm a; c) Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

...c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác".

+ Tại điểm 1 Khoản 1 Điều 25 quy định:

"i) Khấu trừ thuế đối vi một số trường hợp khác

Các t chứccá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đng/lần trở lên thì phải khu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi t chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, t chức trả thu nhập vẫn phải tng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mu ban hành kèm theo văn bản hướng dn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hưng dẫn tại đim này phải đăng ký thuế và có mã s thuế tại thời điểm cam kết".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với khoản thu nhập phát sinh mà các tiếp viên nhận được từ việc bán hàng miễn thuế trên máy bay (nếu đạt doanh số sẽ được thưởng dưới hình thức phiếu mua hàng) từ hãng Hàng không nước ngoài tại Việt Nam “mua hàng dưới hình thức tương đương 16 USD” thì đây là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (theo quy định tại điểm a; c Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP cung ứng và XNK lao động hàng không - Alsimexco được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng CNTK;
- Phòng TKT4;

Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7