• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn 70539/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70539/CT-TTHT
V/v kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op-Co.op Miền Bắc
(Địa chỉ: tầng 1 tòa 17T4 Dự án Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy TưởngP.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội; MST: 0309129418-115)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 78/CV-CN CFMB ghi ngày 12/06/2019 của Chi nhánh Công tTNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op-Co.op Miền Bắc hỏi về việc kê khai nộp thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc tương tự nêu tại công văn hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3431/TCT-KK ngày 28/8/2019 trả lời cho một số Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op-Co.op Miền Bắc nghiên cứu công văn số 3431/TCT-KK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra-kiểm tra số 3 để được hướng dẫn chi tiết.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phôtô công văn số 3431/TCT-KK ngày 28/8/2019; công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019; công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/8/2019 của Tổng cục Thuế)

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH MTV thực phẩm Saigon Co.op-Co.op Miền Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT3;
- Phòng DTPC;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7