BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3962/TCT-CS
v/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang
(Địa chỉ: 541/3 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 8376/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điu 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau:

“2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đi với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

“2. Thời đim lập hóa đơn điện tử đi với cung cp dịch vụ là thời đim hoàn thành việc cung cdịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ quy định trên, thời điểm lập hóa đơn điện tử đi với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b
áo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC - BTC;
-
 Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT,
 CS (3b).


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7