• Trang chủ   »
  • Thuế   »
  • Công văn 3614/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3614/TCT-DNNCN
V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu
Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2334/CV-KSTC.19 ngày 16/7/2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu đề nghị chấp thuận mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in và ủy quyền liên quan đến chng từ khấu trừ thuế tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định s 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hưng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuê thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

Căn cứ ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hưng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

Căn cứ ngày 15/4/2010 của Bộ Tài chính v việc đính chính Thông tư số-37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

Căn cứ ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế:

- Trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in thì phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là Cục thuế thành ph Hồ Chí Minh. Trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có đủ các điều kiện nêu tại Điều 1, Phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính thì được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khu trừ; trường hp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để Ngân hàng được biết.

-Trường hp Ngân hàng TMCP Á Châu trả các khoản thu nhập và đã khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì Ngân hàng cung cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có nhu cầu tự quyết toán thuê thu nhập cá nhân. Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới ký thừa ủy quyền chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thi hạn, phạm vi ủy quyền và phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

Tổng cục Thuế trả li để Ngân hàng TMCP Á Châu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, 
TVQT, DNL (TCT);
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh


Các tin liên quan


1
Để được tư vấn 24/7